✿✿✿ شیوا בر בنیاۓ شڪلڪ ها ◕‿◕

اینجا پر از شکلکه

شکلک های کاربردی

[link=http://www.totalgifs.com]<img src="http://www.totalgifs.com/botao/badge00_039.gif" alt="totalgifs.com botao gif gif badge00_039.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com badge00_039.gif" /> [/link]<br><br>[b]Mais gifs? http://www.totalgifs.com 50.000 gifs para você[/b] <a href="http://www.totalgifs.com"><img src="http://www.totalgifs.com/botao/badge00_039.gif" alt="totalgifs.com botao gif gif badge00_039.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com badge00_039.gif" /> <font color="#0066FF" face="Verda...
14 شهريور 1393
1