✿✿✿ شیوا בر בنیاۓ شڪلڪ ها ◕‿◕

اینجا پر از شکلکه

حروف

[link=http://www.totalgifs.com]<img src="http://www.totalgifs.com/alfabeto-atualizpisca/xmas-t.gif" alt="totalgifs.com alfabeto-atualizpisca gif gif xmas-t.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com xmas-t.gif" /> [/link]<br><br>[b]Mais gifs? http://www.totalgifs.com 50.000 gifs para você[/b] <a href="http://www.totalgifs.com"><img src="http://www.totalgifs.com/alfabeto-atualizpisca/xmas-t.gif" alt="totalgifs.com alfabeto-atualizpisca gif gif xmas-t.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com xmas-t.gif" /> <font color=&q...
3 بهمن 1393

کریسمس مبارک

<a href="http://www.gifstop.com"><img src="http://www.gifstop.com/images/christmas/houses4.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.gifstop.com"><img src="http://www.gifstop.com/images/christmas/housessnow.gif" border="0"/></a>       <a href="http://www.gifstop.com"><img src="http://www.gifstop.com/images/christmas/icicles.gif" border="0"/></a>...
5 دی 1393

کریسمس

<a href="http://www.gifstop.com"><img src="http://www.gifstop.com/images/christmas/angel.gif" border="0"/></a> <a href="http://www.gifstop.com"><img src="http://www.gifstop.com/images/christmas/ringingbells.gif" border="0"/></a>     <a href="http://www.gifstop.com"><img src="http://www.gifstop.com/images/christmas/bell1.gif" border="0"/>...
25 آذر 1393

عاشقانه

<a href="http://www.totalgifs.com"><img src="http://www.totalgifs.com/love/60.gif" alt="totalgifs.com love gif gif 60.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 60.gif" /></a><br> <a href="http://www.totalgifs.com"><img src="http://www.totalgifs.com/love/56.gif" alt="totalgifs.com love gif gif 56.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 56.gif" /></a><br> <a href="http://www.totalgifs.com"><img src="http://www.totalgifs.c...
25 آذر 1393